Medzi látkou a témou - recenzia Knižná revue

Medzi látkou a témou

Medzi látkou a témou

Recenzia - Knižná revue 1/2012

“Rakús stavia čitateľa takmer na roveň autorovi, ráta s jeho poučenosťou,  schopnosťou dotvoriť dielo, totiž také, ktoré sa nevyčerpáva príbehom a ktorého recepcia sa ani nekončí vo chvíli, keď sa rozprávanie zavŕši.  Umeleckú literatúru, ktorá „spája osobitosť s hodnovernosťou,  autenticitou”, príkro vymedzuje vo vzťahu k populárnej (vhodnejší by bol azda iný atribút), totiž „povrchnej, lineárnej literatúre zábavného typu”...” píše Ľudovít Petraško.

Medzi látkou a témou

Prsty jednej ruky zrejme postačia, ak by sme mali vymenovať našich spisovateľov schopných kompetentne reflektovať svoju i cudziu tvorbu. V móde je skôr, a nielen na Slovensku, proklamovaná antiintelektuálnosť. Medzi výnimky, ktoré vylučujú paušalizovanie, patrí Stanislav Rakús: práve teoretická vybavenosť mu dovoľuje zaujať odstup, bráni nekritickej identifikácii s textom, v jeho prípade premyslene konštruovaným, pritom priebežne oceňovaným.

Najnovší produkt jeho literárnoteoretických úvah predstavuje súbor prepracovaných textov, publikovaných už inde, v literárnych periodikách a zborníkoch. Čo majú spoločné, prezrádza titul -  očividne si opätovný návrat či prehodnotenie vyžiadal ambivalentný vzťah medzi látkou a témou. Látka sa chápe ako „vonkajšia skutočnosť, nielen životná, ale aj literárna, arteficiálna”, zatiaľ čo téma je „vnútorná literárna skutočnosť konkrétneho sujetového útvaru”.

Rakús stavia čitateľa takmer na roveň autorovi, ráta s jeho poučenosťou, schopnosťou dotvoriť dielo, totiž také, ktoré sa nevyčerpáva príbehom a ktorého recepcia sa ani nekončí vo chvíli, keď sa rozprávanie zavŕši. Umeleckú literatúru, ktorá „spája osobitosť s hodnovernosťou, autenticitou”, príkro vymedzuje vo vzťahu k populárnej (vhodnejší by bol azda iný atribút), totiž „povrchnej, lineárnej literatúre zábavného typu”. Neznamená to, že sa musí dať priamo, empiricky overiť. V Rakúsovom uvažovaní má miesto i rozprávka - tá síce skutočnosť zdanlivo deformuje, nemôže však s ňou pretrhnúť väzby. Riadi sa zákonitosťami logiky, akokoľvek špecifickými, práve tak ako utópia, ktorá anticipuje jej možné transformácie.

Svoje premisy a postuláty demonštruje Rakús na prózach domácej i cudzej proveniencie: Záborský, Tajovský, Twain, Salinger, Urban, Márquez, Calvino. Keďže sa vyhýba súdom, nemusí ísť ani o texty nespochybniteľnej hodnoty ako v prípade daktorých čŕt či poviedok inak uctievaného M. Urbana alebo Tajovského. Rovnaké prostriedky uplatňuje i na literatúru pre mládež, analyzuje nimi povedzme fenomén nerovnocenných partnerov na ceste (inak označovaných ako „buddies”), jeho prototyp nachádza v Huckovi Finnovi a černochovi Jimovi, v klasickom diele M. Twaina.

Keďže pre Rakúsa je čitateľ rovnocenný partner, nemusí brať ohľad na jeho intelektuálnu vybavenosť, recepciu mu teda neuľahčuje. Práve prienik hlboko pod povrch umožňuje dospieť k poznatkom prínosným aj pre aktivity jeho kolegov, ktorí sa realizujú výlučne umeleckou tvorbou. Okrem iného svedčí o tom, že ani nadpriemerná znalosť fines a grifov nemusí obmedzovať spontánnosť, zdôvodňovať použité prostriedky, brániť intuícii pri hľadaní optimálneho tvaru.

Ľudovít Petraško
Knižná revue 1/2012

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1