Predstavujeme porotu: Marián Andričík

Marián Andričík

Predstavujeme porotu: Marián Andričík

Člen poroty literárnej súťaže Básne 2009

Marián Andričík má bohaté skúsenosti najmä s prekladaním poézie a tvorbou antológií, jeho porotcovská úloha v súťaži bude preto zvlášť špecifická.

Marián Andričík (1964) pochádza z Humeného. Vyštudoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakujte UK v Bratislave. Pracoval ako redaktor časopisu Dotyky. Absolvoval jedenapolmesačnú stáž v USA na The American University vo Washingtone. Od roku 1996 pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Inštitútu slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity.V roku 2003 obhájil dizertačnú prácu K druhovým problémom prekladu. Venuje sa prekladaniu poézie, prózy, divadelných hier, rozhlasových hier, esejí, odbornej literatúry. V roku 1993 získal prémiu Slovenského literárneho fondu za preklad výberu z poézie Johna Keatsa, 1996 za antológiu beatnickej poézie, 2005 za výber z poézie Williama Blaka a 2006 za Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník.


KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1