Román 2006

Roman2006

Román 2006

Vyhlásenie literárneho súbehu

Spoločnosť Slovak Telekom a Koloman Kertész Bagala 30. novembra 2003 pri príležitosti 10. výročia založenia literárnej súťaže POVIEDKA vyhlásili literárny súbeh ROMÁN 2006 Slovak Telekom. Hlavným cieľom literárneho súbehu ROMÁN 2006 Slovak Telekom je podpora slovenských spisovateľov doma i v zahraničí, ako aj snaha otvoriť dialóg nielen s literárnym svetom Európy, ale aj širokou verejnosťou.

Uzávierka prijímania rukopisov bola 1. apríla 2006. Víťaz získal honorovanú autorskú zmluvu na vydanie románu v hodnote 200 000 Sk.

„Sme radi, že sme sa stali partnerom súťaže, ktorá podporuje domáce literárne talenty, hľadá budúcich slovenských spisovateľov. To, že tu máme talenty, dokazujú aj predchádzajúce ročníky, dnes už jubilejnej súťaže Poviedka. Veríme, že aj kráľovská literárna forma, akou román bezpochyby je, sa stretne s veľkým ohlasom, a že o rok pribudnú na pulty slovenských kníhkupectiev skvelé domáce romány,“ uviedla Tatiana Maková, koordinátorka tímu CSR a sponzoringu, Slovak Telekom.

Literárneho súbehu Román 2006 Slovak Telekom sa sa mohol zúčastniť autor s románom napísaným v slovenskom jazyku v rozsahu minimálne 160 normostrán, t. j. 50 tisíc slov alebo 290 tisíc znakov vrátane medzier. Súťažný príspevok nebol obmedzený tematicky ani typovo, museli ho však určovať znaky umeleckej románovej fikcie, teda nemohlo ísť napríklad o zbierku poviedok, o rôzne žánre literatúry faktu alebo detskej literatúry. Autor sa mohol zúčastniť len s jedným príspevkom, len s jedným románom.

Všetky prihlásené romány hodnotila 25-členná medzinárodná porota, ktorej predsedom bol Valér Mikula. Na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa uskutočnislo 1. decembra 2006, udelila porota hlavnú cenu – honorovanú autorskú zmluvu na vydanie románu v hodnote 200 000 Sk a dve prémie – honorované autorské zmluvy v hodnote 100 000 Sk na knižné vydanie románov.

  • Literárny súbeh ROMÁN 2006 Slovak Telekom vyhlásil Koloman Kertész Bagala 30. novembra 2003 pri príležitosti desiateho výročia založenia literárnej súťaže Poviedka.
  • Súbeh je verejný, anonymný a neviaže sa na nijaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Zúčastniť sa ho môže autor s románom napísaným v slovenskom jazyku.
  • Do vyhlásenia výsledkov nemôže byť publikovaná žiadna časť textu.
  • Medzinárodná porota – ktorej predsedom je Valér Mikula – udelí hlavnú cenu (honorovaná autorská zmluva na vydanie románu v hodnote 200.000 Sk) a dve prémie (honorované autorské zmluvy po 100.000 Sk na vydanie románov).
  • Generálnym partnerom literárneho súbehu je Slovak Telekom, a.s.
  • Literárny súbeh ROMÁN 2006 mediálne podporujú:
    denník SME, dvojtýždenník Mosty a Rádio Devín.

ŠTATÚT

Literárneho súbehu ROMÁN 2006 sa môže zúčastniť autor s románom napísaným v slovenskom jazyku v rozsahu minimálne 10 AH (autorských hárkov), t.j. 160 normostrán, 50.000 slov, resp. 290.000 znakov vrátane medzier.

Súťažný text nie je obmedzený tematicky ani typovo (rozličné typy románu), základne ho však musia určovať znaky umeleckej románovej fikcie (nemôže ísť napríklad o zbierku poviedok, o rozličné žánre literatúry faktu alebo detskej literatúry).

Autor sa môže zúčastniť len s jedným príspevkom.

Súťažné práce posudzuje medzinárodná porota anonymne, a preto prispievateľ svoje meno nesmie uviesť v texte, ale napíše ho do prihlášky, ktorú v zalepenej obálke priloží k zásielke.

Mená účastníkov literárneho súbehu (ani mená žiadateľov) vyhlasovateľ bez súhlasu nezverejní a nesprístupní nikomu.

Súťažná práca ani žiadna jej časť nesmie byť až do vyhlásenia výsledkov verejne publikovaná.

Ak text nepostúpi do druhého kola, vyhlasovateľ oznámi autorovi, že sa naň už nevzťahuje zákaz publikovania.

V prípade porušenia pravidiel (publikovanie textu, nedodržanie anonymity vrátane pokusu o kontakt s porotou, zaslanie viacerých súťažných príspevkov a pod.) bude autor diskvalifikovaný, a to aj dodatočne, ak tieto skutočnosti vyjdú najavo po vyhlásení výsledkov.

POROTCOVIA LITERÁRNEHO SÚBEHU ROMÁN 2006 SLOVAK TELEKOM

Predseda poroty: Valér Mikula (profesor na Katedre slovenskej literatúry FF UK)

Členovia poroty: Oliver Bakoš (profesor, vedúci Katedry estetiky FF UK), Balla (spisovateľ), Martin Dzúr (doktorand Katedry slovenskej literatúry FF UK), Kornel Földvári (spisovateľ, literárny kritik a historik), Alexander Halvoník (spisovateľ, riaditeľ Literárneho informačného centra), Milan Hamada (vysokoškolský profesor, literárny kritik), Igor Hochel (spisovateľ, literárny kritik), Karol D. Horváth (spisovateľ), Tomáš Janovic (spisovateľ), Silvester Lavrík (spisovateľ, riaditeľ Rádia Devín), Pavol Matejovič (literárny kritik a historik), Marek Mitka (odborný asistent Katedry slavistiky Prešovskej univerzity), Patrik Oriešek (doktorand Ústavu slovenskej literatúry SAV), Gabriela Rakúsová (literárna kritička), Marta Součková (docentka na Katedre slovenskej literatúry Prešovskej univerzity)

Zahraniční členovia poroty: Michal Viewegh (Česká republika, spisovateľ, pedagóg na Literarní akademii Josefa Škvoreckeho v Prahe), Mirek Zelinsky (Česká republika, prekladateľ, slovakista, redaktor Českeho rozhlasu), Tomáš Reichel (Česká republika, riaditeľ Nakladatelstvi Host Brno), Peter Brabenec (Francúzsko, prekladateľ), Frederic Begue (Francúzsko, riaditeľ vydavateľstva L’Engouletemps Pariž), Stefan Teichgraber (Rakúsko, prekladateľ), Tomasz Grabinski (Poľsko, prekladateľ, slovakista, redaktor denníka Gazeta Wyborcza), Annamari Tóth (Maďarská republika, prekladateľka, slovakistka), Andrej Rozman (Slovinsko, prekladateľ, profesor, vedúci Katedry slovakistiky univerzity v Ljubljane)

SPRÁVA PREDSEDU POROTY LITERÁRNEHO SÚBEHU ROMÁN 2006 SLOVAK TELEKOM

Známy česko-francúzsky románopisec Milan Kundera napísal, že veľké romány sú vždy trochu inteligentnejšie ako ich autori. Kundera, ktorý je oveľa inteligentnejší ako jeho romány, tým chcel možno povedať aj to, že skutočné umenie sa napokon vždy vymaní spod kompetencie autora, ktorý je tiež len človek, a takto oslobodené môže dovidieť ďalej a hlbšie ako konkrétny spisovateľ z mäsa a kostí.

My ako porotcovia súbehu Román 2006 Slovak Telekom (ak si môžem dovoliť v tejto chvíli hovoriť za porotu), sme nehľadali človeka, ale skutočné umenie. Toho prvého pokušenia nás veľmi jednoducho zbavil štatút súťaže, keď príspevky boli anonymné a namiesto mäsa a kostí defilovali pred nami len čísla. S hľadaním skutočného umenia je to však už – a vždy aj bolo – zložitejšie. Aby nám cez sito nebodaj neprepadlo nejaké zlaté slovenské románové zrno, zvolili sme systém trojkolového hodnotenia. A proti prevládnutiu niektorých vkusových uprednostnení či zaujatostí bola súťaž, dúfame, dostatočne zabezpečená rôznorodosťou odbornej poroty. Boli v nej zastúpené všetky kategórie veku (pravda, okrem detí) i pohlavia (vlastne tu tiež, pokiaľ viem, len tie dve tradičné: muži a ženy) a pokiaľ ide o profesionálnu orientáciu, boli v nej okrem tvorivých spisovateľov aj literárni kritici a vedci, prekladatelia, vydavatelia, pravdaže, všetko tiež tvoriví.

Porota pracovala v prísnej anonymite, a keďže sa hlasovalo korešpondenčne, porotcovia nevedeli dokonca ani o sebe navzájom! Jediné zverejnené meno bolo moje ako predsedu – a aj to som pre istotu na ten čas odišiel do zahraničia, kde žijem v anonymite veľkomesta. Zároveň sa ospravedlňujem, že som sa nestihol vrátiť na toto slávnostné vyhlásenie výsledkov súbehu. Využívam však príležitosť na to, aby som sa poďakoval všetkým, teraz už neanonymným členom poroty za ich niekoľkomesačnú prácu, pri ktorej okrem svojich odborných znalostí, skúseností a vkusu museli prejaviť aj hodne vytrvalosti a trpezlivosti – to pri čítaní tých slabších prác, lebo aj také boli. Verím však, že zažívali aj príjemnejšie čitateľské pocity a najmä dúfam, že naša spoločná voľba takéto pocity prinesie čitateľom víťazných románov.

Teraz dovoľte niekoľko slov k priebehu súťaže. Do súbehu bolo prihlásených 97 románov. Nie všetky splnili podmienky prijatia, preto vyhlasovateľ súbehu predložil porote na čítanie a posúdenie 89 prác. V prvom kole každú prácu čítali traja porotcovia, ku ktorej sa museli – podobne ako v ďalších kolách – stručne písomnou formou vyjadriť a udeliť jej body podľa jednoduchého kľúča: určite postúpiť – skôr postúpiť – skôr nepostúpiť – určite nepostúpiť. Po sčítaní bodov do druhého kola postúpilo 14 najvyššie hodnotených románov. Pritom aby sa naozaj nestratil ani jeden text, ktorý zaujal čo aj len jedného porotcu, do druhého kola podľa štatútu mali automaticky prejsť všetky práce s hodnotením „určite postúpiť“ bez ohľadu na celkový počet bodov. Túto výnimku však zhodou okolností nebolo treba uplatniť.

V druhom kole každú zo štrnástich prác čítali ďalší piati porotcovia. Spolu s posudzovateľmi z prvého kola tak každý román, ktorý sa dostal do druhého kola, bol čítaný osemkrát. Po sčítaní bodov z prvého a druhého kola mi ako predsedovi náležalo určiť hranicu pre postup do záverečného kola. Rozhodovanie bolo našťastie jednoduché: medzi prvými piatimi a zvyšnými deviatimi prácami bola dvojbodová medzera, takže do finále postúpilo päť románov.

V tomto záverečnom kole k šestnástim domácim porotcom pribudlo deväť zahraničných, a tak každú z piatich finálových prác čítalo spolu 25 porotcov! Nedá mi nepodotknúť, že mať 25 čitateľov, to sa na Slovensku nemusí podariť ani každej vydanej knihe… A keďže poznáme oprávnenú prísnosť a zodpovednosť našich porotcov, ktorí sa mohli zdráhať udeliť hlavnú cenu a navrhnúť povedzme len prémiu, ba ani tú nie, každý z nich musel povinne navrhnúť jeden román na hlavnú cenu (za 3 body) a dva na prémiu (po 1 bode). Po sčítaní hlasov vzišli víťazné práce súťaže – ktoré sú to, to v tejto chvíli ešte nevedia ani samotní porotcovia.

Čo okrem víťazných prác vzišlo zo súbehu Román 2006, to je ešte predčasné posudzovať. Zdá sa však, že je akousi večnou túžbou slovenskej spoločnosti „mať o sebe román“. Vyhovieť týmto nutkaniam neodolali – a veru mali! – ani naši praotcovia na čele s Vajanským, ani naši otcovia na čele s Mináčom, ba ani naši matkinovia. Tým však nechcem povedať, že nemáme dobré, ba veľké romány – nenapísali ich však autori, ktorí chceli „vyhovieť“, skôr tí „nevyhovujúci“.

Dnes už ani slovenskí autori nemusia nikomu „vyhovovať“ – iba ak členom súťažných porôt, ale tomu sme v našom prípade umne zamedzili utajením porotcov – no práve dnes sa ukazuje, že táto politická vymoženosť z nich hneď neurobí „nevyhovujúcich“ autorov. A pritom, zdá sa, každá spoločnosť potrebuje umelca, ktorý jej nevyhovie – lebo inak si len tak „smotánkovo“ hovie. Možno, že tým spôsobom „nevyhovenia“ je – aby som parafrázoval citovaného Milana Kunderu – byť inteligentnejší ako doba, v ktorej žijeme.

Nuž, niet nič ľahšieho, možno si povieme pri pohľade na našu dobu. Lenže pri pohľade na romány – tie súťažné i nesúťažné – sa ukazuje, že až také jednoduché to nie je: možno sú autori jednoduchí, možno je doba zložitejšia, ako na prvý pohľad vyzerá. V každom prípade sa však väčšina autorov v súbehu Román 2006 o to poctivo pokúsila a niektorým z nich – či už víťazným alebo nevíťazným – sa to aj podarilo. A za to môžeme im aj sebe blahoželať.

Valér Mikula
predseda poroty literárneho súbehu
Román 2006 Slovak Telekom

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1